Numer spółki: OB/021/2017

 • Spółka założona w:
  IV kwartał 2012 r.
 • Siedziba spółki:
  Poznań
 • Kapitał zakładowy:
  5 000 PLN
 • Przedmiot działalności:
  DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH; STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE(PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA; POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA; DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI; DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA; TELEKOMUNIKACJA; POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE; BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH; REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ; POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA; WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY; DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM; POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE; DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ; NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH; NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO; POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA; POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI; PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH; NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ; HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
 • VAT:
  TAK
 • VAT UE:
  NIE
 • REGON:
  DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH
 • Dane finansowe:
  Rok
  Obrót
  Zysk
  Strata
  2016 r.
  44 000 PLN+ 51 500 przychód operacyjny
  31 500 PLN
  2015 r.
  345 000 PLN+ 143 000 PLN przychód operacyjny
  6 000 PLN
  2014 r.
  365 000 PLN+ 219 000 PLN przychód operacyjny
  1 000 PLN
  2013 r.
  172 000 PLN+ 73 000 PLN przychód operacyjny
  50 000 PLN

 • Rachunek bankowy:
  PKO Bank S.A.
 • Zobowiązania:
  Brak.
 • Pracownicy:
  Brak.
 • Majątek trwały:
  Brak.
 • Informacje dodatkowe:
  Spółka posiada stratę podatkową za lata 2014 – 2016 na poziomie 38.000 PLN. Spółka realizowała projekt z dofinansowaniem z US (budżet projektu 700.000 PLN).
Zobacz również: « CK/028/2017 OB/022/2017 »

Jesteśmy na rynku od 2004 roku
Zapewniamy maksimum bezpieczeństwa i niezawodność działania

Wieloletnie doświadczenie zdobyte w sektorze pośrednictwa polegajacego na zakupie i sprzedaży udziałów oraz akcji spółek kapitałowych pozwala nam na wykorzystywanie wiedzy i umiejętności w sposób zharmonizowany, łączący indywidualne potrzeby Klienta z najlepszymi rozwiązaniami dostępnymi na rynku. Dzięki temu jesteśmy rzetelni i dbamy o Państwa interesy.

Nasze Kompetencje Dane Kontaktowe

język polski English русский