Numer spółki: CK/016/2017

 • Spółka założona w:
  II kwartale 2013 r.
 • Siedziba spółki:
  Poznań
 • Kapitał zakładowy:
  5 000 PLN
 • Przedmiot działalności:
  Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji; Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych; Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń; Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi; Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi; Działalność wydawnicza; Telekomunikacja; Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana; Działalność usługowa w zakresie informacji; Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych; Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja; Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; Pozostałe badania i analizy techniczne; Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych; Reklama, badanie rynku i opinii publicznej; Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana; Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery; Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim; Działalność związana z zatrudnieniem; Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej; Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane; Działalność wspomagające edukację ; Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych; Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego; Pozostała działalność usługowa, gdzie indzeij niesklasyfikowana.
 • VAT:
  TAK
 • REGON:
  DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH
 • Dane finansowe:
  Rok
  Obrót
  Zysk
  Strata
  2016 r.
  100 PLN
  50 PLN
  2015 r.
  1 100 PLN
  550 PLN

 • Rachunek bankowy:
  Brak
 • Zobowiązania:
  Brak. Prezes Zarządu wystąpi po zaświadczenia ZUS i US stwierdzające brak zaległości.
 • Pracownicy:
  Brak.
 • Majątek trwały:
  Brak.
Zobacz również: « CK/015/2017 CK/017/2017 »

Jesteśmy na rynku od 2004 roku
Zapewniamy maksimum bezpieczeństwa i niezawodność działania

Wieloletnie doświadczenie zdobyte w sektorze pośrednictwa polegajacego na zakupie i sprzedaży udziałów oraz akcji spółek kapitałowych pozwala nam na wykorzystywanie wiedzy i umiejętności w sposób zharmonizowany, łączący indywidualne potrzeby Klienta z najlepszymi rozwiązaniami dostępnymi na rynku. Dzięki temu jesteśmy rzetelni i dbamy o Państwa interesy.

Nasze Kompetencje Dane Kontaktowe

język polski English русский